Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Francisco Galvão